Terra Group
Zadzwoń: +48 883 939 139
PL EN
Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

  1. Administratorem udostępnionych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Tera Group Pracownia Architektoniczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, przy ul. Zdrojowa 19 lok. 1 , 25-336 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000441660.
  2. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

a) sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  1. Przekazanie nam danych osobowych jest dobrowolne.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.

5.Odbiorcami danych osobowych będą:

a) pracownicy Spółki;

b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

c) podmioty profesjonalnie zajmujące się sporządzaniem raportów z działalności Spółki;

d) podmiot świadczący usługi płatności on-line – w przypadku wybrania takiej metody płatności;

  1. Osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności na danych, których dokonano przed cofnięciem zgody.
  2. Spółka jest zobowiązana udzielić osobie, której dane osobowe przetwarza wszelkie informacje z przetwarzaniem związane. Osobie której dane są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. W przypadku naruszenia przez Spółkę dyscypliny przetwarzania danych osobowych, w szczególności do ich zagubienia, udostępnienia osobie trzeciej, niezgodnego z zakresem upoważnień i umów rozpowszechnienia – Spółka niezwłocznie powiadomi o tym fakcie osoby których dane mogły ulec powyższym naruszeniom.