Podmiotem gromadzącym dane osobowe (Administratorem Danych Osobowych) w ramach funkcjonowania niniejszej strony internetowej jest Tera Group Pracownia Architektoniczna Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (25-336, ul. Zdrojowa 19/1), wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000441660 (danej jako „Tera Group”).

Tera Group uznaje znaczenie ochrony danych osobowych i prywatności. Niniejszy dokument zawiera nasze zobowiązania wobec nadawanych informacji prywatnych. Polecamy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności i możliwymi zmianami jej treści.

Gromadzone Dane

Tera Group gromadzi, przechowuje i przetwarza informacje prywatne od Ciebie w celu:

Możemy również zbierać następujące informacje:

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.- dalej jako „RODO”) mogą być następujące okoliczności:

1) Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

2) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

4) przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej- art. 6 ust. 1 lit. d) RODO;

5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi- art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

6) przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem- art. 6 ust. 1 list. f) RODO.

W Tera Group nie powołano Inspektora Danych Osobowych (na podstawie przepisu art. 37 RODO).

Wykorzystanie danych

Twoje dane osobowe, które są ważne dla naszej współpracy, będą wykorzystane do świadczenia usług oraz nadawania informacji. Nie wykorzystujemy danych w celach innych niż te, na które wyrażona została zgoda. Tera Group może wysyłać publikacje, informacje marketingowe o naszych produktach oraz usługach i śledzić Twoje zainteresowanie nimi.

Prawa i obowiązki

Tera Group robi wszystko, co możliwe, by informacja osobowa, którą zbieramy i przetwarzamy, była dokładna, aktualna i pełna. Jeśli zauważyłeś pomyłki dotyczące własnych danych osobowych lub uważasz, że informacja osobowa w Serwisie nie jest aktualna, można ją zmienić po skontaktowaniu  
z nami (informacje kontaktowe są na końcu niniejszego dokumentu).

Jako osoba, której dane są przetwarzane masz prawo do:

1) wycofania zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3 RODO);

2) dostępu do informacji (art. 15 RODO);

3) sprostowania danych (art. 16 RODO);

4) usunięcia danych (art. 17 RODO);

5) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);  

6) przenoszenia danych (art. 20 RODO);

7) wniesienia sprzeciwu  (art. 21 RODO);

8) wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

Cookies

Pliki cookies są wykorzystane na niektórych obszarach Tera Group do rejestrowania aktywności użytkowników, byśmy mogli optymalizować naszą witrynę dla klientów. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, ale Ty możesz zmienić ustawienia przeglądarki, by wyłączyć obsługę cookies. Jednak wyłączenie cookies może przeszkadzać w pełni korzystać  
z witryny internetowej.

Bezpieczeństwo informacji osobowych

W Tera Group podejmowane są wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, konieczne do ochrony danych osobowych przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem, przekształceniem, nieuprawnionym ujawnieniem. W celu bezpieczeństwa i ochrony danych nie przechowujemy na naszych serwerach żadnych informacji, dotyczących kart płatniczych. Nasz dostawca usług płatniczych zabezpiecza i przechowuje te informacje w postaci zaszyfrowanej. Mimo to nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do informacji prywatnych, które znajdują się w Tera Group.

Tera Group może publikować linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Gdy skorzystasz  
z takiego linku, opuścisz naszą witrynę internetową. Nasza Polityka Prywatności nie dotyczy innych stron internetowych, do których trafisz, i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ochronę
i przestrzeganie poufności Twoich danych osobowych na takich stronach. Polecamy zaznajomić się  
z polityką prywatności każdej strony, z której korzystasz.

Przekazywanie informacji podmiotom trzecim

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy żadnych danych osobowych odwiedzających stronę internetową ani nie przekazujemy danych osobowych klientów korzystających z formularza kontaktowego bez zawarcia umowy. Mamy prawo nadawać dostęp do informacji osobowych podmiotom trzecim tylko po uprzednim uzyskaniu zezwolenia od Użytkownika lub zawarcia z nim umowy współpracy.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po zawarciu z nami umowy współpracy, Twoje dane możemy przekazać podmiotom z  którymi współpracujemy, w tym 
w szczególności podwykonawcom, biurom konstrukcyjnym i instalacyjnym, biurom księgowym, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi pocztowe 
i kurierskie, podmiotom obsługującym transakcje finansowe, podmiotom informatycznym świadczącym usługi w zakresie utrzymania i obsługi oraz pozycjonowania i reklamowania, a także podmiotom zajmującym się przechowywaniem danych.

Ponad powyższe mamy prawo do przekazania Twoich danych osobowych innym podmiotom w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia przez nas zobowiązań, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualna wersja zawsze dostępna jest na naszej stronie internetowej.

 

Kontakt

W przypadku pytań, sugestii lub skarg wobec Polityki Prywatności, możesz skontaktować się  z nami. Dane do kontaktu:

adres pocztowy: ul. Zdrojowa 19/1, 25-336 Kielce

adres e-mail: pracownia@teragroup.pl

tel. 535-942-344