OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

RODO

W oparciu o przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- dalej zwane „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem udostępnionych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Tera Group Pracownia Architektoniczna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (25-336, 
ul. Zdrojowa 19/1), wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000441660, NIP: 9591950317.

W Tera Group Pracownia Architektoniczna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 
w Kielcach nie powołano Inspektora Danych Osobowych (na podstawie przepisu art. 37 RODO).

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

  1. sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    1. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    1. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    1. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3. Przekazanie nam danych osobowych jest dobrowolne.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. 

5.Odbiorcami danych osobowych będą:

a) pracownicy Administratora;

b) podwykonawcy Administratora, w tym biura konstrukcyjne i instalacyjne;

c) biura księgowe;

d) podmioty świadczące usługi prawne i doradcze;

e) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;

f) podmioty obsługujące transakcje finansowe;

g) podmioty świadczące usługi w zakresie utrzymania i obsługi oraz pozycjonowania 
i reklamowania usług Administratora;

h) podmiotom świadczącym usługi przechowywania danych;

i) podmioty profesjonalnie zajmujące się sporządzaniem raportów z działalności firmy.

6. Osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności na danych, których dokonano przed cofnięciem zgody.

7. Administrator jest zobowiązany udzielić osobie, której dane osobowe przetwarza wszelkie informacje z przetwarzaniem związane. Osobie której dane są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W przypadku naruszenia przez Administratora dyscypliny przetwarzania danych osobowych,  
w szczególności doprowadzenia do ich zagubienia, udostępnienia osobie trzeciej, niezgodnego  
z zakresem upoważnień i umów rozpowszechnienia – Administrator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie osoby których dane mogły ulec powyższym naruszeniom.

9: Dane do kontaktu:

adres pocztowy: ul. Zdrojowa 19/1, 25-336 Kielce

adres e-mail: pracownia@teragroup.pl

tel. 535-942-344